ولفنیت (Wulfenite)
کریستالهای نسبتاً ضخیم ولفنیت از معدن چاه میله انارک


میمتیت (Mimetite)
این نمونه شامل میمتیتهای نارنجی روشن است. یافتن چنین نمونه کانی که مربوط به معدن چاه میله انارک می‌باشد کار بسیار دشواری است.